Sociální služby

Péče

Na základě zákona 108/2006 Sb., o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, a jeho následných změn má nemocnice k dispozici několik sociálních lůžek.

Pro koho jsou lůžka určena?

Sociální lůžka jsou určena pro osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny z nemocnice do doby než je klientovi

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb,
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení,
 • zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Kdy nelze tyto služby využít?

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v případě

 • akutního infekčního onemocnění klienta,
 • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízením
 • chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek.

Jaké sociální služby nabízíme?

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutickou činnost,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a obstarávání osobních záležitostí
 • či další fakultativní služby. 

Jaká je výše úhrady?

 • klient je povinen zaplatit úhradu a ubytování ve výši 245,- Kč / den a úhradu za stravu ve výši 255,- Kč / den.
 • klientovi, kterému je poskytována sociální služba musí dle zákona 108/2006 Sb., §73, odst. 3 po úhradě za ubytování a stravu zůstat 15 % jeho příjmu
 • poskytovatel služby se může dle zák. 108/2006, § 71, odst. 3 a 4 dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud této osobě příjem nepostačuje na úhradu nákladů
 • klient je povinen zaplatit za poskytovanou péči za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči
 • součásti úhrady nejsou doplatky za léky

IMG_0162

Jak postupovat při zájmu o sociální službu? 

Před přijetím na sociální lůžko jednáme s klientem o poskytnutí sociální služby. Před rozhodnutím o přijetí na sociální lůžko je zapotřebí:

 • obrátit se na svého ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestru o zprostředkování kontaktu se sociální pracovnicí,
 • sociální pracovnice Vás poté bude neprodleně kontaktovat přímo na oddělení, kde jste hospitalizováni,
 • budete informováni o službách poskytovaných naší nemocnici a o dalším postupu,
 • budeme se zajímat o Vaše aktuální potřeby a představy o sociální službě,
 • předložíte potvrzení o výši příjmu dle zákona 110/2006 Sb, §7,
 • předložíte rozhodnutí o vyplácení příspěvku na péči,
 • v případě upravené způsobilosti k právním úkonům předložíte rozhodnutí soudu o úpravě způsobilosti a o ustanovení opatrovníka ověřenou plnou moc osoby, která je klientem zmocněna k jednání a vyřizování žádosti za osobu, která není schopna jednat sama a nemá zákonného zástupce a projeví zájem o pobyt na sociálním lůžku, zastupuje při uzavírání smlouvy zástupce Měststkého úřadu 
 • poskytování služby je možné pouze na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a nemocnicí. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s možnosti prodloužení. 
 • více informací Vám sdělí sociální pracovnice na tel. 376 334 212

Tým

Lékařská ambulantní služba je zajišťována naším lékařem.

Poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče zajišťuje ošetřovatelský personál nebo pracovníci v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči.

Odborné ošetřovatelské výkony jsou zajišťovány na základě indikace ošetřujícího lékaře. Odbornou péči dále poskytují: fyzioterapeut a sociální pracovnice. Při zhoršení zdravotního stavu je klient převeden na akutní zdravotní lůžko. 


Kontakt

sociální pracovnice

376 334 212; 770 102 655

danuse.mayerova@horazdovice.nemocnicepk.cz

Řešení tíživé sociální situace

Řešení tíživé sociální situace

Ke stažení

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.