Poskytování spirituální péče

Pro duševní zklidnění a ztišení, pro modlitbu, relaxaci, rozjímání je všem pacientům, jejich rodinám a  blízkým, všem návštěvníkům, personálu, pozůstalým k dispozici nemocniční kaple. Nemocnice Horažďovice rovněž nabízí pacientům spirituální službu jako součást ošetřovatelské péče a pomoc nemocničního kaplana. 

Nemocniční kaple

Nemocnice má k dispozici dvě místa určená všem pro relaxaci, uklidnění, ztišení, rozjímání, modlitbu nebo bohoslužbu.

  • nemocniční kaple v 2. podlaží (1. NP)
  • venkovní kaplička / oltář

Duchovní péče

Spirituální péči poskytuje nemocniční duchovní/kaplan Bc. Anežka Bednářová (řádová sestra Kongregace školských sester de Notre Dame), která je členkou Asociace nemocničních kaplanů a při své práci je vázána mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních (www.nemocnicnikaplan.cz). Jí nabízené služby a pomoc jsou popsány níže. 

Pacientům, rodinným příslušníkům i zaměstnancům je k dispozici vždy ve středu. V případě zájmu o setkání s řádovou sestrou je možno se dohodnout na sesternách nemocnice.

IMG_7707

Jaké služby nabízí nemocniční kaplan? 

  • Rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci.
  • Pomáhá snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci.
  • Těm, kdo mají zájem, nabízí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby. Na žádost je k dispozici při udílení svátosti. Spolupracuje s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkuje kontakt.
  • Poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.
  • Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí.
  • Péče kaplana nezahrnuje kázání, naopak především naslouchá.
  • Kaplan nesmí nikoho přesvědčovat k víře.
  • Péče kaplanů se v ČR soustřeďuje zvláště na oddělení s dlouhodobými pobyty nebo na pacienty se závažnými diagnózami, které zásadním způsobem mění délku a kvalitu života. Tématem rozhovoru je často strach ze smrti, potřeba odpuštění, pochopení smyslu dané situace, hledání povzbuzení, které může vyústit v holistní uzdravení nebo lepší spolupráci pacienta s těmi, kdo o něj pečují.

Služba nemocničního kaplana je určena ...

pacientům, ...

příbuzným, ...

a personálu, ...


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.