Ochrana oznamovatelů

Tato informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele dle  směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a dále dle Z. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jako Směrnice).

Cílem je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

Kdo může oznámení podle Směrnice podat?
Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (viz níže uvedené oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat).

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:
a) zaměstnání,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak
povolán (tzv. „volený orgán“),
f) správa svěřenského fondu,
g) dobrovolnická činnost,
h) odborná praxe, stáž, nebo
i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování
dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Vylučujeme přijímání oznámení od jiných osob než těch, kteří vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost (dle § 9 odst. 2 písm.a) a b) Z.171/2023 Sb.).

Co by mělo obsahovat oznámení?

Jakým způsobem je možné oznámení prostřednictvím vnitřním oznamovacím systémem (VOS) podat?
Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně
a)
 elektronicky (možno využít předvypněného formuláře - vyplňte a přiložte jako přílohu ke zprávě Formulář oznámení o možném protiprávním jednání ) a zaslat na e-mail radka.lorencova@horazdovice.nemocnicepk.cz


b) v listinné podobě na adresu: 

Nemocnice následné péče LDN HOražďovice, s.r.o. (NNP LDN Horažďovice,s.r.o.)

Blatenská 314

34101 Horažďovice

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby

2. Ústně
a)
 telefonicky na telefonním čísle +420 773 796 096
b) na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 30 dnů). Příjem ústních oznámení je zajištěn po předchozí telefonické dohodě na termínu schůzky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení oznámení?

Jak bude oznámení vyřizováno?

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?

NNP LDN Horažďovice,s.r.o. (resp. pověřená příslušná osoba) zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny a které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce (NNP LDN Horažďovice,s.r.o.) vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou/budou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených (šifrovaných) datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu NNP LDN Horažďovice,s.r.o v rámci prováděného prošetřování a evidence přijatých oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními (doba uchování činí nezbytně nutnou dobu, minimálně 5 let od data přijetí oznámení, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak).

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.