Kamerový systém

 

Zásady zpracování osobních údajů kamerový systém

 1. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem

Nemocnice následné péče Horažďovice, s.r.o. (dále jen nemocnice)

Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

IČ: 263 60 870  |  DIČ:CZ699005333 Datová schránka: P3CFJJ

Údržbu kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému, je ROSA Computers, Prácheňská 35, 34101 Horažďovice IČ: 28165039

Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
odkaz na web:  https://horazdovice.nemocnicepk.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Pověřenec: libor.sram@bdo.cz

 1. Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely: 

 • zajištění bezpečnosti všech osob v areálu nemocnice
 • ochrany návštěvníků nemocnice i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob, 
 • ochrany majetku nemocnice, jakož i majetku návštěvníků a dodavatelů, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem nemocnice ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

 1. Popis kamerového systému a doba uložení záznamů

Kamerový systém v rámci je tvořen celkem 13 kamerami umístěnými v areálu nemocnice.  Kamery snímají vnější prostory objektu, manipulační prostory, vstupní dveře, čekárny, chodby. Kamery nesnímají prostory určené k léčebným výkonům ani soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny. Celý monitorovaný prostor je u každého vchodu do areálu nemocnice označen piktogramem kamery. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 5 dní, což je doba nutná
k tomu, aby mohl být zjištěn a prošetřen případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce.

 1. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Záznamy z kamerového systému mohou být sdíleny s třetími stranami:

 • externími právními zástupci vázanými povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů;
 • orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.
 1. Zabezpečení dat

Jsou zavedena přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Je zohledněn stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.
Tato opatření zahrnují přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a školení zaměstnanců.

 1.  Práva subjektu údajů

Pro uplatnění práv subjektů údajů dle GDPR nebo poskytnutí informací, jsou k dispozici kontaktní údaje uvedené v článku 1.

Ke stažení

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.